KVKK Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında


Açık Rıza Beyanı

İşbu Mahremiyet Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (Mahremiyet Politikası), Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-1 kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli OKU-YORUM projesi için okuma, anlama, yorumlama, analiz ve sentez yapma ile katılımcıları yazarlığa yönlendirmek, teşvik etmek amacıyla geliştirilen otomasyon sistemine kayıt olan kişilerin Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (ÇASGED) ile paylaştıkları kişisel verilerin Dernek tarafından projeye katılımın, proje kapsamlı okuma ve yazmaya dair gerekli bilgilendirmelerin ve teşvik amaçlı ödüllendirilmelerin yapılabilmesi amaçlarıyla temin edilmesine, saklanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ve silinmesine ilişkin süreç hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirme amacıyla bu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.


Kişisel veri sahipleri işbu Mahremiyet Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.


Verilerin Sorumluluğu;

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir. OKU-YORUM sistemine kayıt olan kişiler bakımından veri sorumlusu ÇASGED - Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.


Derneğin resmi adresi, “İsmetpaşa Mahallesi, 2.Demircioğlu Caddesi, İleri Sokak, No:8/1 17100 Merkez/Çanakkale” şeklindedir.


İşlenen Verilerin Neler Olduğu;

Aşağıda sıralanan maddeler Dernek tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizi ifade etmektedir:


 • Kimlik Bilgisi (ad, soyad)
 • İletişim Bilgisi (telefon, adres, e-posta)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği;

Kişisel bilgilerinizi sadece OKU-YORUM projesi kapsamında yürütülen ve https://okuyorum.global/ adresinden takip edilebilen okuma ve yazma etkinliklerinin duyurusu, uygulanması, ödüllendirmelerin yapılması süreçlerinin takibi amacıyla işlemekte ve kullanmaktayız.


Kişisel Verilerin Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabileceği;

Kişisel verileriniz, iş bu Mahremiyet Politikası’nda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca proje destekçisi kamu kurumu (Gençlik ve Spor Bakanlığı) ve denetçi kişilerle paylaşılabilecektir.


Kanun’un 11. maddesi çerçevesindeki haklarınız;

Kişisel verilerinizin;


 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızdan yararlanmak için adınızı, soyadınızı, TC. Kimlik Numaranızı, konuya ilişkin talebinizi açık ve net olarak yazarak varsa bilgi ve belgelerinizi ekleyerek yazılı olarak yukarıda verilen adreslerle başvuruda bulunabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Kanun’a uygun olarak, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerinizin kullanımına devam edilecektir. Ancak yazılı talebiniz olması durumunda Derneğimizle paylaştığınız kişisel bilgileriniz veri tabanımızdan silinecektir.


Kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında gerekli bilgilendirme ve aydınlatma tarafıma yapılmıştır.


Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla,


 1. Ad, soyad, telefon, adres ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verilerimin OKU-YORUM Projesi kapsamında ÇASGED tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi ve ya yurtdışındaki 3. kişilere aktarılmasına,
 2. Yazılarımın, fotoğraf ve resim gibi verilerimin, ÇASGED ve ÇASGED’in diğer proje ortaklarının hizmet ve gönüllülük faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla ÇASGED ve ÇASGED’in diğer proje ortaklarının internet sitesinde, sosyal ve dijital medya hesaplarında yer verilmesine, bülten, dergi basın yayın organlarında yayınlanmak üzere işlenmesine,
 3. ÇASGED, OKU-YORUM proje ekibi ve ÇASGED’in diğer proje ortakları tarafından gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve etkinliklerde gönüllü/destekçi/katılımcı katılımının tespiti, iletişim ve kimlik bilgilerimin işlenmesine,
 4. ÇASGED, OKU-YORUM proje ekibi ve ÇASGED’in diğer proje ortakları tarafından düzenlenen/katılım sağlanan etkinlik ve diğer sosyal organizasyonlarda elde edilen görsel ve işitsel verilerimin ÇASGED, OKU-YORUM proje ekibi ve ÇASGED’in diğer proje ortaklarının ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla işlenmesine,
 5. İletişim kolaylığı ve ortak veri tabanı kurulması amacıyla kişisel verilerimin ÇASGED, OKU-YORUM proje ekibi ve gerekli olması halinde ÇASGED’in diğer proje ortaklarına aktarılmasına,
 6. Bütün bu süreçler için Kişisel Verilerimin, GBS olarak adlandırılan Gönüllü Bilgi Sistemi vb. işletim sistemleri ve bilgisayar programı veri tabanlarında saklanmasına ve işlenmesine, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (Hosting, bulut bilişim, e-posta ve diğer) almak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine aktarılmasına açık rıza göstermekteyim.